• Mrs. Mangaltai Shah President-9881533403
 • Mrs. Dimple R. Ghadge-Secretary-9860069949
 • Mr. Uttam abhangrao(Pandharpur)
 • Mr. Amol Nagtilak (Pandharpur)
 • Mrs.Poonam Gandhi (Akluj)
 • Mrs. Ujjwala Patil (Pandharpur)
 • Mr. Adrash Doshi (Pandharpur)
 • Mr. Ravikant Shah (Lonand)
 • Mrs.Subhangi Patil (Kolhapur)
 • Mrs. Kunda Tamhankar (Pune)

Honorable Advisory Committee

 • Mr. Sanjubhai Kothadia (C.A) (Pandharpur)
 • Dr. Shital shah (Child specialist) (Pandharpur)
 • Mr. Ketan Shaha (Solapur)
 • Mrs. Smita Sharad Shah (Pune)
 • Dr. Sudesh Doshi
 • Dr. Sarit Kothadia
 • Dr. Raman Doshi (Madha)
 • Mrs. Gouri Kularni (Nasik)
 • Mrs. Rutuja Shah (Advocate)
 • Mr. Rajkumar Ghadge (Pandharpur)

Public Relation Officer

 • Kaushiki Sinha (Pune) 9975880949
 • Geeta Tai - (Pune) 8888858562